សំរែកចិត្ត​ស្រវឹងសេ្នហ៍​ ច្រៀងដោយលោក ព្រាប​​​​​ សុវត្ថិ

Preap Sovath Khmer Singer.Somrek Chet Sroverng Sne by Preap sovath.RHM។​ ចំរៀងខ្មែរ។ 
ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហា

ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហា

ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហា


តូចចិត្ត - ព្រាប សុវត្ថិ

តូចចិត្ត - ព្រាប សុវត្ថិ

តូចចិត្ត - ព្រាប សុវត្ថិ


Preap Sovath

Preap Sovath

Preap Sovath


ថ្ងៃបាក់រសៀល (thngai bak roseal) - Preap Sovath

ថ្ងៃបាក់រសៀល (thngai bak roseal) - Preap Sovath

ថ្ងៃបាក់រសៀល (thngai bak roseal) - Preap Sovath


het phol snae

het phol snae

het phol snae


Chhir Chab Bon-tech Mdong

Chhir Chab Bon-tech Mdong

Chhir Chab Bon-tech Mdong


Back home by Preap Sovath.flv

Back home by Preap Sovath.flv

Back home by Preap Sovath.flv


រូបអូននេះហើយ - ព្រាប សុវត្ថិ.f4v

រូបអូននេះហើយ - ព្រាប សុវត្ថិ.f4v

រូបអូននេះហើយ - ព្រាប សុវត្ថិ.f4v


Besdong Anatha  | Preap Sovath |

Besdong Anatha | Preap Sovath |

Besdong Anatha | Preap Sovath |